Kategoriler
Duyurular

Sivrihisar Belediyesi Açık Artırma İhalesi

SİVRİHİSAR BELEDİYESİ
İHALE İLANI

Madde 1: Mülkiyeti belediyemize ait ve aşağıda adresleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen 10 adet taşınmaz mevcut halleriyle 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 1 ve 45. maddesine göre açık teklif artırma usulü ile satışı yapılacaktır.
Madde 2: Açık artırma ihalesi 26.10.2015 Pazartesi günü saat 14:00 de Belediye Düğün Salonunda toplanacak Encümen huzurunda yapılacaktır. İstekliler ihale günü saat 14:00 den önce Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü’ne ihale evraklarını eksiksiz teslim edeceklerdir.
Madde 3: Söz konusu taşınmazların muhammen bedelleri ile geçici teminatları bu şartnamenin devamında ayrı ayrı belirlenmiştir, ihale sonucunda taşınmazların bedelleri ihalenin kesinleşmesini takip eden 10 (on) takvim günü içerisinde yatırılarak tapuları devredilecektir.
Madde 4: İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN BELGELER :
Özel Kişilerden :
a. Özel kişiler için adres beyanı,
b. Vukuatlı aile Nüfus Kayıt Örneği
c. Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
d. Geçici teminatın yatırılarak makbuz ibrazı.
e. Özel kişilerin Aile nüfus kayıt örneğindeki bireylerinin belediyeye kira. Vergi, vb. borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.
f. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibrazı.
Tüzel Kişilerden :
a. Tüzel kişiler iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair imza sirküleri,
b. Ticaret sicil belgesi,
c. Ticaret Oda Kaydı,
d. Şirket ana sözleşmesi,
e. Tüzel kişilerin büyük ortağı için vukuatlı nüfus kayıt örneği. Adres beyanı (Nüfus Müd.) Tüzel kişiliğin büyük ortağının Nüfus kayıt örneğindeki kişilerin Belediyeye (Kira, Vergi ve vb) borcu olmadığına dair belge. Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.
f. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibrazı.
Madde 5: Şartname bedeli 30.00 TL olup, ihaleye girmek isteyenler şartname bedelini yatırarak şartname almak zorundadırlar.
Madde 6: Taşınmazların adresi. Cinsi, Muhammen bedeli ve Geçici Teminatları,
S.No: ADRESİ: CİNSİ: MUAMEN BED: GEÇİCİ TEM:
1- Kınık Mah. Köyiçi mevkii 958 parsel SİVRİHİSAR Kerpiç Ev 4.550,00 TL 135,00 TL
2- Gerenli Mah. Köyiçi mevkii 2004 parsel SİVRİHİSAR Ev ve Müştemilatı 6.000,00 TL 180,00 TL
3- Yenice Mah. Söğütönü Yay. 35 ada, 9 parsel SİVRİHİSAR Arsa 12.000,00 TL 360,00 TL
4- Yenice Mah. Söğütönü Yay. 529 ada, 4 parsel SİVRİHİSAR Arsa 16.000,00 TL 480,00 TL
5- Yenice Mah. Söğütönü Yay. 35 ada, 6 parsel SİVRİHİSAR Arsa 10.000,00 TL 300,00 TL
6- Yenice Mah. 136 ada, 60 nolu parsel SİVRİHİSAR Arsa 15.000,00 TL 450,00 TL
7- Yenice Mah. Söğütönü Yay. 35 ada, 13 parsel SİVRİHİSAR Arsa 12.000,00 TL 360,00 TL
8- Koçaş Mah. Köyiçi mevkii 3671 nolu parsel SİVRİHİSAR Müfrez Arsa 16.600,00 TL 498,00 TL
9- Ertuğrul Mah. Ağılönü mevkii 1753 nolu parsel SİVRİHİSAR Tarla 10.500,00 TL 315,00 TL
10- Ertuğrul Mah. Ağılönü mevkii 1754 nolu parsel SİVRİHİSAR Tarla 12.150,00 TL 364,50 TL
Tel : 222 711 4035 – 222 711 3820 Faks : 222 711 4527 Kamuoyuna ilanen duyurulur.
Başkan Yardımcısı Hüseyin İLHAN